小学生作文大全 -> 三年级作文 -> 今天真热

今天真热

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • zhēn
 •  今天真热
 •  
 •  
 • jiāng
 • shěng
 • xīn
 • shì
 • yáo
 • wān
 • zhōng
 • xīn
 • xiǎo
 • xué
 • sān
 • hào
 • shuò
 • jīn
 • tiān
 •  江苏省新沂市窑湾中心小学三李昊朔今天
 • zhēn
 • ā
 •  
 • huǒ
 • hóng
 • huǒ
 • hóng
 • de
 • tài
 • yáng
 • zhì
 • kǎo
 • zhe
 •  
 • zhí
 • dōu
 • 真热啊!火红火红的太阳炙烤着大地,植物都
 • bèi
 • shài
 • chuí
 • tóu
 • sàng
 • de
 • zhàn
 • zài
 • ér
 • dòng
 • dòng
 •  
 • jiē
 • shàng
 • 被晒得垂头丧气的站在那儿一动不动。街上几
 • méi
 • rén
 • yǐng
 •  
 • rén
 • men
 • dōu
 • duǒ
 • dào
 • fēng
 • shàn
 • huò
 • kōng
 • diào
 • xià
 • chéng
 • liáng
 • 乎没人影,人们都躲到风扇或空调底下乘凉去
 • le
 •  
 • dàn
 • shì
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 •  
 • réng
 • rán
 • hàn
 • xià
 •  
 • dōu
 • shī
 • tòu
 • 了,但是就这样,仍然汗如雨下,衣服都湿透
 • le
 •  
 • xiǎo
 • gǒu
 • xiàng
 • qián
 • yàng
 • wán
 • le
 •  
 • ér
 • shì
 • zài
 • shù
 • 了。小狗也不像以前那样顽皮了,而是趴在树
 • xià
 • shēn
 • zhe
 • shé
 • tóu
 •  
 • chuǎn
 • zhe
 • chéng
 • liáng
 • ne
 •  
 • jīn
 • tiān
 • zhēn
 • 底下伸着舌头,喘着粗气乘凉呢!今天可真热
 • ya
 •  
 • 呀!
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • xiān
 • ruì
 • tuī
 • jiàn
 • gěi
 • péng
 • yǒu
 • xiǎn
 • shì
 • yìn
 •  指导教师:李先锐推荐给朋友显示打印
   
  无注音版:今天真热
   
   今天真热
   江苏省新沂市窑湾中心小学三李昊朔今天真热啊!火红火红的太阳炙烤着大地,植物都被晒得垂头丧气的站在那儿一动不动。街上几乎没人影,人们都躲到风扇或空调底下乘凉去了,但是就这样,仍然汗如雨下,衣服都湿透了。小狗也不像以前那样顽皮了,而是趴在树底下伸着舌头,喘着粗气乘凉呢!今天可真热呀!
   指导教师:李先锐推荐给朋友显示打印


  小学生作文大全 | 关于我们 | 联系方式 | 招聘信息 | 网站地图

  Powered by 小学生作文大全www.4123.info© 2012 www.4123.info Inc.
  Copyright © 2019 02-24 小学生作文大全