关于元宵节的诗词大全_优秀句段

 • 预览:
 • guān
 • yuán
 • xiāo
 • jiē
 • de
 • shī
 • quán
 • 关于元宵节的诗词大全
 •  
 • yuán
 • tōng
 • jiàn
 • dēng
 • shēng
 • nán
 • lóu
 •  
 •  
 • suí
 •  
 • suí
 • yáng
 • 《元夕于通衢建灯夜升南楼》(隋)隋炀
 • lún
 • tiān
 • shàng
 • zhuǎn
 •  
 • fàn
 • shēng
 • tiān
 • shàng
 • lái
 •  
 • 法轮天上转,梵声天上来;
 • dēng
 • shù
 • qiān
 • guāng
 • zhào
 •  
 • huā
 • yàn
 • zhī
 • kāi
 •  
 • 灯树千光照,花焰七枝开。
 • yuè
 • yǐng
 • liú
 • shuǐ
 •  
 • chūn
 • fēng
 • hán
 • méi
 •  
 • 月影疑流水,春风含夜梅;
 • fán
 • dòng
 • huáng
 • jīn
 •  
 • zhōng
 • liú
 • tái
 •  
 • 燔动黄金地,钟发琉璃台。
 •  
 • zhèng
 • yuè
 • shí
 •  
 •  
 • táng
 •  
 • dào
 • wèi
 • 《正月十五夜》(唐)苏道味
 • huǒ
 • shù
 • yín
 • huā
 •  
 • xīng
 • qiáo
 • tiě
 • suǒ
 • kāi
 •  
 • 火树银花合,星桥铁锁开,
 • dēng
 • shù
 • qiān
 • guāng
 • zhào
 •  
 • míng
 • yuè
 • zhú
 • rén
 • lái
 •  
 • 灯树千光照。明月逐人来。
 • yóu
 • jiē
 • ā
 •  
 • háng
 • jìn
 • luò
 • méi
 •  
 • 游妓皆穠李,行歌尽落梅。
 • jīn
 • jìn
 •  
 • lòu
 • xiàng
 • cuī
 •  
 • 金吾不禁夜,玉漏莫相催。
 •  
 • shàng
 • yuán
 •  
 •  
 • táng
 •  
 • cuī
 • 《上元夜》(唐)崔液
 • lòu
 • tóng
 • qiě
 • cuī
 •  
 • tiě
 • guān
 • jīn
 • suǒ
 • chè
 • kāi
 • ;
 • 玉漏铜壶且莫催,铁关金锁彻夜开;
 • shuí
 • jiā
 • jiàn
 • yuè
 • néng
 • xián
 • zuò
 •  
 • chù
 • wén
 • dēng
 • kàn
 • lái
 •  
 • 谁家见月能闲坐,何处闻灯不看来。
 •  
 • shí
 • guān
 • dēng
 •  
 •  
 • táng
 •  
 • zhào
 • lín
 • 《十五夜观灯》(唐)卢照邻
 • jǐn
 • kāi
 • fāng
 • yàn
 •  
 • lán
 • hóng
 • yàn
 • zǎo
 • nián
 •  
 • 锦里开芳宴,兰红艳早年。
 • cǎi
 • yáo
 • fèn
 •  
 • fán
 • guāng
 • yuǎn
 • zhuì
 • tiān
 •  
 • 缛彩遥分地,繁光远缀天。
 • jiē
 • hàn
 • xīng
 • luò
 •  
 • lóu
 • yuè
 • xuán
 •  
 • 接汉疑星落,依楼似月悬。
 • bié
 • yǒu
 • qiān
 • jīn
 • xiào
 •  
 • lái
 • yìng
 • jiǔ
 • zhī
 • qián
 •  
 • 别有千金笑,来映九枝前。
 • zhèng
 • yuè
 • shí
 • dēng
 •  
 • táng
 •  
 • zhāng
 • 正月十五夜灯(唐)张祜
 • qiān
 • mén
 • kāi
 • suǒ
 • wàn
 • dēng
 • míng
 •  
 • zhèng
 • yuè
 • zhōng
 • xún
 • dòng
 • jīng
 •  
 • 千门开锁万灯明,正月中旬动地京。
 • sān
 • bǎi
 • nèi
 • rén
 • lián
 • xiù
 •  
 • jìn
 • tiān
 • shàng
 • zhe
 • shēng
 •  
 • 三百内人连袖舞,一进天上著词声。
 • shī
 • yuē
 •  
 • táng
 •  
 • shāng
 • yǐn
 • 诗曰(唐)李商隐
 • yuè
 • dēng
 • shān
 • mǎn
 • dōu
 •  
 • xiāng
 • chē
 • bǎo
 • gài
 • ài
 • tōng
 •  
 • 月色灯山满帝都,香车宝盖隘通衢。
 • shēn
 • xián
 • zhōng
 • xìng
 • shèng
 •  
 • xiū
 • zhú
 • xiāng
 • rén
 • sài
 •  
 • 身闲不睹中兴盛,羞逐乡人赛紫姑。
 • shī
 • yuē
 •  
 • sòng
 •  
 • jiāng
 • bái
 • shí
 • 诗曰(宋)姜白石
 • yuán
 • xiāo
 • zhēng
 • kàn
 • cǎi
 • lián
 • chuán
 •  
 • bǎo
 • xiāng
 • chē
 • shí
 • zhuì
 • diàn
 •  
 • 元宵争看采莲船,宝马香车拾坠钿;
 • fēng
 • shēn
 • rén
 • sàn
 • jìn
 •  
 • dēng
 • yóu
 • huàn
 • mài
 • tāng
 • yuán
 •  
 • 风雨夜深人散尽,孤灯犹唤卖汤元。
 • shī
 • yuē
 •  
 • sòng
 •  
 • jiāng
 • bái
 • shí
 • 诗曰(宋)姜白石
 • guì
 • gōu
 • lián
 • kàn
 • jiē
 •  
 • shì
 • zhōng
 • zhēn
 • pǐn
 • shí
 • lái
 •  
 • 贵客钩帘看御街,市中珍品一时来,
 • lián
 • qián
 • huā
 • jià
 • háng
 •  
 • jīn
 • qián
 • kěn
 • huí
 •  
 • 帘前花架无行路,不得金钱不肯回。
 •  
 • zhù
 •  
 • zhēn
 • pǐn
 • zhè
 • zhǐ
 • yuán
 • xiāo
 •  
 • (注:珍品这里指元宵)
 •  
 • qīng
 • àn
 • yuán
 •  
 •  
 • sòng
 •  
 • xīn
 • 《青玉案元夕》(宋)辛弃疾
 • dōng
 • fēng
 • fàng
 • huā
 • qiān
 • shù
 •  
 • gèng
 • chuī
 • luò
 •  
 • xīng
 •  
 • 东风夜放花千树,更吹落,星如雨。
 • bǎo
 • diāo
 • chē
 • xiāng
 • mǎn
 •  
 • fèng
 • xiāo
 • shēng
 • dòng
 •  
 • guāng
 • zhuǎn
 •  
 • 宝马雕车香满路,凤萧声动,壶光转,一
 • lóng
 •  
 • 夜鱼龙舞。
 • é
 • ér
 • xuě
 • liǔ
 • huáng
 • jīn
 •  
 • xiào
 • yíng
 • yíng
 • àn
 • xiāng
 •  
 • 蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。
 • zhòng
 • xún
 • qiān
 • bǎi
 •  
 • rán
 • huí
 • shǒu
 •  
 • rén
 • què
 • zài
 •  
 • 众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,
 • huǒ
 • lán
 • shān
 • chù
 •  
 • 火阑珊处。
 •  
 • shēng
 • chá
 • yuán
 •  
 •  
 • sòng
 •  
 • ōu
 • yáng
 • xiū
 • 《生查子元夕》(宋)欧阳修
 • nián
 • yuán
 • shí
 •  
 • huā
 • shì
 • dēng
 • zhòu
 •  
 • 去年元夜时,花市灯如昼。
 • yuè
 • dào
 • liǔ
 • shāo
 • tóu
 •  
 • rén
 • yuē
 • huáng
 • hūn
 • hòu
 •  
 • 月到柳梢头,人约黄昏后。
 • jīn
 • nián
 • yuán
 • shí
 •  
 • yuè
 • dēng
 • jiù
 •  
 • 今年元夜时,月与灯依旧。
 • jiàn
 • nián
 • rén
 •  
 • lèi
 • shī
 • chūn
 • shān
 • xiù
 •  
 • 不见去年人,泪湿春衫袖。
 •  
 • jīng
 • dōu
 • yuán
 •  
 •  
 • yuán
 •  
 • yuán
 • hǎo
 • wèn
 • 《京都元夕》(元)元好问
 • ā
 • huá
 • zhuāng
 • zhe
 • chù
 • féng
 •  
 • liù
 • jiē
 • dēng
 • huǒ
 • nào
 • ér
 • tóng
 •  
 • 袨服华妆着处逢,六街灯火闹儿童。
 • zhǎng
 • shān
 • wéi
 • zhě
 •  
 • zài
 • yóu
 • rén
 • xiào
 • zhōng
 •  
 • 长衫我亦何为者,也在游人笑语中。
 • shé
 • guì
 • lìng
 • yuán
 • xiāo
 •  
 • yuán
 •  
 • shī
 • míng
 • 折桂令元宵(元)失名
 • ài
 • yuán
 • xiāo
 • sān
 • fēng
 • guāng
 •  
 • yuè
 • chán
 • juān
 •  
 • dēng
 • huǒ
 • huī
 • huáng
 •  
 • 爱元宵三五风光,月色婵娟,灯火辉煌。
 • yuè
 • mǎn
 • bīng
 • lún
 •  
 • dēng
 • shāo
 • hǎi
 •  
 • rén
 • chūn
 • yáng
 •  
 • 月满冰轮,灯烧陆海,人踏春阳。
 • sān
 • měi
 • shì
 • fāng
 • kān
 • shèng
 • shǎng
 •  
 • qíng
 • hèn
 • nán
 • zhǎng
 •  
 • 三美事方堪胜赏,四无情可恨难长。
 • de
 • shì
 • dēng
 • àn
 • guāng
 • máng
 •  
 • rén
 • jìng
 • huāng
 • liáng
 •  
 • jiǎo
 • pǐn
 • nán
 • lóu
 •  
 • 怕的是灯暗光芒,人静荒凉,角品南楼,
 • yuè
 • xià
 • xiāng
 •  
 • 月下西厢。
 •  
 • biàn
 • jīng
 • yuán
 •  
 •  
 • míng
 •  
 • mèng
 • yáng
 • 《汴京元夕》(明)李梦阳
 • zhōng
 • shān
 • xīn
 • zhuāng
 •  
 • zhèng
 • yàn
 • shàn
 • chǎng
 •  
 • 中山孺子倚新妆,郑女燕姬独擅场。
 • chàng
 • xiàn
 • wáng
 • chūn
 •  
 • jīn
 • liáng
 • qiáo
 • wài
 • yuè
 • shuāng
 •  
 • 齐唱宪王春乐府,金梁桥外月如霜。
 •  
 • yuán
 • xiāo
 •  
 •  
 • míng
 •  
 • táng
 • yín
 • 《元宵》(明)唐寅
 • yǒu
 • dēng
 • yuè
 • rén
 •  
 • yǒu
 • yuè
 • dēng
 • suàn
 • chūn
 •  
 • 有灯无月不娱人,有月无灯不算春。
 • chūn
 • dào
 • rén
 • jiān
 • rén
 •  
 • dēng
 • shāo
 • yuè
 • xià
 • yuè
 • yín
 •  
 • 春到人间人似玉,灯烧月下月如银。
 • mǎn
 • jiē
 • zhū
 • cuì
 • yóu
 • cūn
 •  
 • fèi
 • shēng
 • sài
 • shè
 • shén
 •  
 • 满街珠翠游村女,沸地笙歌赛社神。
 • zhǎn
 • fāng
 • zūn
 • kāi
 • kǒu
 • xiào
 •  
 • xiāo
 • liáng
 • chén
 •  
 • 不展芳尊开口笑,如何消得此良辰。
 •  
 • yuán
 • dēng
 •  
 •  
 • qīng
 •  
 • dǒng
 • shùn
 • mín
 • 《元夜踏灯》(清)董舜民
 • bǎi
 • zhī
 • huǒ
 • shù
 • qiān
 • jīn
 • 孅/li>
 •  
 •  
 • dòng
 • yùn
 • jìng
 • huàn
 •  
 •  
 • shàn
 • zhuó
 • 百枝火树千金孅/b>裕?β硐愠静痪?7汕斫
 • lán
 • yuán
 • píng
 • chù
 •  
 • tān
 • yān
 • chǔn
 • shàn
 • zhěn
 •  
 • 岚槭缘评矗?贪烟蠢汕岜稹
 • huí
 • yáng
 •  
 • huí
 • wēi
 • xiào
 •  
 • xiǎo
 • háng
 • qiè
 •  
 • 一回佯怒,一回微笑,小婢扶行怯。
 • shí
 • qiáo
 • huá
 • xiāng
 • diào
 • niè
 •  
 • xiàng
 • ā
 • shuō
 •  
 • é
 • 石桥路滑缃钓蹑,向阿母低低说。妲娥此
 • huǐ
 • hái
 •  
 • guǎng
 • hán
 • gōng
 • què
 •  
 • 夜悔还无?怕入广寒宫阙。
 • guī
 •  
 • nán
 • chóu
 • chóu
 •  
 • zǒng
 • shì
 • tuán
 • yuán
 • yuè
 •  
 • 不如归去,难畴畴昔,总是团圆月。
 •  
 • shàng
 • yuán
 • zhú
 • zhī
 •  
 •  
 • qīng
 •  
 • céng
 • 《上元竹枝词》(清)符曾
 • guì
 • huā
 • xiāng
 • xiàn
 • guǒ
 • táo
 •  
 • jiāng
 • zhū
 • jǐng
 • shuǐ
 • táo
 •  
 • 桂花香馅裹胡桃,江米如珠井水淘。
 • jiàn
 • shuō
 • jiā
 • fěn
 • hǎo
 •  
 • shì
 • dēng
 • fēng
 • mài
 • yuán
 • xiāo
 •  
 • 见说马家滴粉好,试灯风里卖元宵。
 •  
 • yuán
 • yǐng
 • yǒng
 • bīng
 • dēng
 •  
 •  
 • qīng
 •  
 • táng
 • shùn
 • zhī
 • 《元夕影永冰灯》(清)唐顺之
 • zhèng
 • lián
 • huǒ
 • shù
 • qiān
 • chūn
 • yán
 •  
 • jiàn
 • qīng
 • huī
 • yìng
 • yuè
 • lán
 •  
 • 正怜火树千春妍,忽见清辉映月阑。
 • chū
 • hǎi
 • jiāo
 • zhū
 • yóu
 • dài
 • shuǐ
 •  
 • mǎn
 • táng
 • luó
 • xiù
 • shēng
 • hán
 •  
 • 出海鲛珠犹带水,满堂罗袖欲生寒。
 • zhú
 • huā
 • ài
 • kōng
 • zhōng
 • yǐng
 •  
 • yūn
 • cóng
 • yuè
 • kàn
 •  
 • 烛花不碍空中影,晕气疑从月里看。
 • wéi
 • dōng
 • fēng
 • zàn
 • xiàng
 • jiè
 •  
 • lái
 • xiāo
 • hái
 • jìn
 • huān
 •  
 • 为语东风暂相借,来宵还得尽余欢。
 •  
 • yuán
 • yuè
 •  
 •  
 • qīng
 •  
 • qiū
 • féng
 • jiǎ
 • 《元夕无月》(清)丘逢甲
 • sān
 • nián
 • yuè
 • guāng
 •  
 • míng
 • yuè
 • duō
 • yīng
 • zài
 • xiāng
 •  
 • 三年此夕无月光,明月多应在故乡。
 • xiàng
 • hǎi
 • tiān
 • xún
 • yuè
 •  
 • gèng
 • fēi
 • mèng
 • kūn
 • yáng
 •  
 • 欲向海天寻月去,五更飞梦渡鲲洋。
 •  
 • yuán
 • xiāo
 • yuè
 • zhèng
 • yuán
 •  
 • 《元宵月正圆》
 • nào
 • yuán
 • xiāo
 •  
 • yuè
 • zhèng
 • yuán
 •  
 • mǐn
 • tái
 • tóng
 • bāo
 • xīn
 • xiàng
 •  
 • 闹元宵,月正圆,闽台同胞心相依,
 • lǎo
 • xié
 • yòu
 • fǎn
 •  
 • le
 • què
 • liǎng
 • àn
 • zhǎng
 • xiàng
 •  
 • 扶老携幼返故里,了却两岸长相思。
 • lèi
 • yíng
 • kuàng
 • shá
 • wèi
 •  
 • jiǔ
 • bié
 • zhòng
 • féng
 • fèn
 • wài
 •  
 • 热泪盈眶啥滋味?久别重逢分外喜!
 • nào
 • yuán
 • xiāo
 •  
 • zhǔ
 • tāng
 • yuán
 •  
 • ròu
 • tuán
 • mǎn
 • xīn
 •  
 • 闹元宵,煮汤圆,骨肉团聚满心喜,
 • nán
 • lǎo
 • yòu
 • wéi
 • zhuō
 • biān
 •  
 • jiā
 • tóng
 • chī
 • shàng
 • yuán
 • wán
 •  
 • 男女老幼围桌边,一家同吃上元丸。
 • yáo
 • lán
 • xuè
 • nán
 •  
 • luò
 • guī
 • gēn
 • shì
 • zhèng
 •  
 • &rdq
 • 摇篮血迹难割离,叶落归根是正理。&rdq
 • uo;
 • uo;
 •  
 • qīng
 • àn
 • ·
 • yuán
 •  
 •  
 • sòng
 •  
 • xīn
 • 《青玉案·元夕》(宋)辛弃疾
 • dōng
 • fēng
 • fàng
 • huā
 • qiān
 • shù
 •  
 • gèng
 • chuī
 • luò
 • 东风夜放花千树,更吹落
  1. 关于时间的诗词
  2. 关于国庆节的
  3. 关于国庆节的作文
  4. 关于春节的观后感
  5. 字作文关于春节的
  6. 关于在春节的事
  7. 关于雾霾的诗
  8. 四年级关于中秋节的作文
  9. 描写时光匆匆的诗词
  10. 关于让自己更加优秀
  11. 描写爱国的诗词
  12. 关于中秋节的作文
  13. 关于中秋节的
  14. 五年级关于清明节的作文
  15. 关于端午节的作文
  16. 元宵节的夜晚
  17. 关于元宵节的日记
  18. 小学关于元宵节的作文
  19. 元宵节的作文
  20. 关于元宵节的作文
  21. 关于清明节的作文
  22. 年级关于春节的作文
  23. 关于爱的诗歌
  24. 关于中秋节的日记
  25. 关于万圣节的作文
  26. 关于家乡的春节的作文
  27. 关于河南春节的作文
  28. 元宵节的手抄报
  29. 家乡的诗歌
  30. 月亮像什么的诗
  31. 雾霾的诗
  32. 描写春游的诗歌有哪些
  33. 描写春游的诗歌
  34. 描写春天的诗歌
  35. 描写秋天的诗歌
  36. 描写爱国的诗
  37. 爱国的诗
  38. 春天的诗歌
  39. 描写春天的诗歌有哪几首
  40. 四年级写事作文大全
  41. 百字作文大全动物
  42. 三年级中秋节作文大全
  43. 作文大全读书名言的启示
  44. 小学生作文大全部
  45. 四年级读后感大全
  46. 二年级作文大全
  47. 我爱妈妈之作文大全
  48. 小学生一百字作文大全
  49. 三年级小学生作文大全
  50. 写人作文大全
  51. 认字大全
  52. 考场作文大全四百字
  53. 考场作文大全
  54. 写事作文大全
  55. 小学生健康教育知识大全
  56. 作文评语大全
  57. 拍照的姿势大全女旅游
  58. 童话大全
  59. 三年级的作文大全
  60. 作文大全推荐自我或推荐
  61. 小学习三年级作文大全
  62. 作文大大全全
  63. 快乐作文大全
  64. 四年级作文大全